top of page

היתרונות

הפחתת סיכון חריגות והשבתות

כשמשאבה, שסתום, צינור, מסנן או כל רכיב אחר במתקן טיהור השפכים לא פועל כפי שתוכנן אנחנו מיד רואים זאת. יש באפשרותנו לבצע פעולה מידית כדי לטפל או למזער נזקים. במידת הצורך נוכל לקרוא לצוות האורגני של המתקן לעזור לפני שמאוחר מידי. 
אף מפעל לא רוצה לשלם אגרות, קנסות או להשבית פס יצור. אפילו סימני קדם תקלה יאותרו על ידי מומחי הסביבה של גרינפילד אקו וסכנת קנסות או השבה יכולה להימנע עוד לפני שהתרחשה תקלה.

הורדת עלויות תפעול

שכמרכז הבקרה של גרינפילד אקו בשליטה יש אפשרות לפחית את מספר אנשי הצוות המפעילים את המתקן.
כשהמתקן מחובר לגרינפילד אקו המתקן מתופעל בצורה מקצועית גם אם צוות התפעול האורגני של המפעל אינו מתמחה בטיפול בשפכים.
מומחי הסביבה שלנו יפקחו על צריכת הכימיקלים ויוודאו שאין צריכה עודפת.
תפעול נכון מפחית בלאי ותקלות ומביא לחסכון גדול בעלויות התפעול.

בחינת שימוש בכימיקלים וניסויי מעבדה. 

מישהו מסתכל מנטר ושומר על המתקן שלך במקומך

כשאנחנו משגיחים על המתקן אתה יכול בראש שקט להתעסק עם שאר הנושאים שעל שולחנך. צוות מומחי בסביבה צופים, מנטרים ועוקבים אחר כל פעילות המתקן וכל חריגה מתועדת ונאספת במסד הנתונים של גרינפילד אקו לצורך ניתוח על ידי מהנדסי הסביבה של גרינפילד אקו.

פחות פעולות תחזוקה יקרות

אנחנו דואגים לטיפול בתקלות כשהן עוד קטנות. כחלק משירות גרינפילד אקו אנחנו בונים לכל מתקן תוכנית תפעולית ותוכנית תחזוקה מותאמת אישית. אנחנו מקפידים שתוכנית התחזוקה והתפעול מבוצעות על ידי המפעל ומתריעים על חריגות. תקלות קטנות במתקן טיהור השפכים מטופלות ומונעות נזקים גדולים.

תפוקה מוגברת

מתקן טיהור שפכים הפועל בצורה מיטבית יספק ביצועים טובים יותר ותפוקה מוגברת. ייתכן שבעקבות חיבור המתקן למרכז הבקרה של גרינפילד אקו, אפשר יהיה להפעיל את המתקן פחות שעות ולקבל את אותה תפוקה או לחילופין המתקן יוכל לטפל ביותר שפכים מבלי לעבוד יותר שעות.

דו"ח חודשי הכולל ניתוח מומחי סביבה

אחת לחודש מנותחים כל נתוני מתקן טיהור השפכים לרבות נתוני בקר (PLC), דיווחי תקלות ופעולות שבוצעו ממרכז הבקרה ומופק דו"ח מפורט בו מעבר לפירוט הפעילות, מפורטות תובנות של מהנדסי הסביבה שלנו, עדכון תוכנית ההפעלה והתחזוקה והצעות לשיפור ויעול מתקן טיהור השפכים.

Trees

הגנת הסביבה

כשמתקן טיהור השפכים עובד טוב יותר והוא מנוטר בצורה שותפת ומתופעל על ידי מומחי סביבה המרוויחה העיקרית היא הסביבה. פחות מזהמים מוזרמים לביוב ולסביבה.
בואו נעבוד יחד וניתן את תורמתנו להגנת הסביבה כדי שנוכל לחיות בעולם ירוק יותר וטוב יותר

bottom of page