top of page

מחשבון גרינפילד אקו לחישוב תשלום על שפכים חורגים ושפכים אסורים

זקוק לעזרה בהבנה ומילוי? צור קשר ונעזור.

מחשבון זה מבוסס על מחשבון אקסל לחישוב עלויות וכולל כבר את נתוני המט"ש.במידה ויש 

1. יתכנו שינויים במונחים בין הכללים כפי שמתפרסמים ברשומות לבין המינוחים המקצועיים להלן. בכל מקרה של סתירה יגברו המונחים המופיעים בכללים.

2. התעריף שמתקבל מהנוסחה מייצג את תעריף העלות בגין הרחקת המזהם למ"ק שפכים. לצורף חישוב התעריף לפי מ"ק מים יש להכפיל את התוצאה של הנוסחה ב- 0.7. הדבר נובע מקביעת תעריף הביוב, המתבסס על כמויות המים, כאשר הנחת העבודה היתה ש- 70% מכמויות המים הנצרכות מגיעות לביוב. לכן, אם תעריף המים 10 ש"ח לקוב, תעריף הביוב 14.29 ש"ח לקוב מים (10/0.7). מאחר ותוצאת הנוסחה בכללים הינה התעריף בגין הרחקת המזהם לקוב ביוב, כדי להגיע לתעריף לחיוב לפי קוב מים יש להכפילו ב- 0.7. בכל מקרה, הסימולאטור עושה זאת אוט'. 

bottom of page